વાલી સંમેલન

  બાળકોના સર્વાંગી વિકાસને દર્શાવવામાં ફ્યુઝન, પ્રાર્થના, નૃત્ય, ગીત-નાટીકા, વિ. રજુ થયેલ જેની સાથે સંસ્કાર ઘડતર શ્રેણી અંતર્ગત 4 શિક્ષકોએ જીવન મૂલ્યોના વિષયો પર પોતાના વિચારો રજુ કરેલ.આ ઉપરાંત પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ વિભાગના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓએ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કરાયેલી પ્રવૃતિઓની ચર્ચા કરી અને સાથે સાથે શ્રી દિનેશભાઇ દ્વારા વાલીઓને આચાર સંહિતા બાબતના ખાસ સૂચનો કરેલ.

  વાલી દિવસના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો અને ગૃહપતિ મીત્રોએ પરીક્ષાના પેપર દર્શાવી અભ્યાસ અને અન્ય બાબતોની ચર્ચા કરી. અંતે બાળકો તથા વાલીઓ મધુર ક્ષણો સાથે ઘર તરફ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસને દર્શાવવામાં ફ્યુઝન, પ્રાર્થના, નૃત્ય, ગીત-નાટીકા, વિ. રજુ થયેલ જેની સાથે સંસ્કાર ઘડતર શ્રેણી અંતર્ગત 4 શિક્ષકોએ જીવન મૂલ્યોના વિષયો પર પોતાના વિચારો રજુ કરેલ.આ ઉપરાંત પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ વિભાગના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓએ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કરાયેલી પ્રવૃતિઓની ચર્ચા કરી અને સાથે સાથે શ્રી દિનેશભાઇ દ્વારા વાલીઓને આચાર સંહિતા બાબતના ખાસ સૂચનો કરેલ.

  વાલી દિવસના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો અને ગૃહપતિ મીત્રોએ પરીક્ષાના પેપર દર્શાવી અભ્યાસ અને અન્ય બાબતોની ચર્ચા કરી. અંતે બાળકો તથા વાલીઓ મધુર ક્ષણો સાથે ઘર તરફ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસને દર્શાવવામાં ફ્યુઝન, પ્રાર્થના, નૃત્ય, ગીત-નાટીકા, વિ. રજુ થયેલ જેની સાથે સંસ્કાર ઘડતર શ્રેણી અંતર્ગત 4 શિક્ષકોએ જીવન મૂલ્યોના વિષયો પર પોતાના વિચારો રજુ કરેલ.આ ઉપરાંત પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ વિભાગના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓએ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કરાયેલી પ્રવૃતિઓની ચર્ચા કરી અને સાથે સાથે શ્રીબાળકોના સર્વાંગી વિકાસને દર્શાવવામાં ફ્યુઝન, પ્રાર્થના, નૃત્ય, ગીત-નાટીકા, વિ. રજુ થયેલ જેની સાથે સંસ્કાર ઘડતર શ્રેણી અંતર્ગત 4 શિક્ષકોએ જીવન મૂલ્યોના વિષયો પર પોતાના વિચારો રજુ કરેલ.આ ઉપરાંત પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ વિભાગના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓએ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કરાયેલી પ્રવૃતિઓની ચર્ચા કરી અને સાથે સાથે શ્રી દિનેશભાઇ દ્વારા વાલીઓને આચાર સંહિતા બાબતના ખાસ સૂચનો કરેલ.

   વાલી દિવસના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો અને ગૃહપતિ મીત્રોએ પરીક્ષાના પેપર દર્શાવી અભ્યાસ અને અન્ય બાબતોની ચર્ચા કરી. અંતે બાળકો તથા વાલીઓ મધુર ક્ષણો સાથે ઘર તરફ દિનેશભાઇ દ્વારા વાલીઓને આચાર સંહિતા બાબતના ખાસ સૂચનો કરેલ. વાલી દિવસના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો અને ગૃહપતિ મીત્રોએ પરીક્ષાના પેપર દર્શાવી અભ્યાસ અને અન્ય બાબતોની ચર્ચા કરી. અંતે બાળકો તથા વાલીઓ મધુર ક્ષણો સાથે ઘર તરફ

news headlines