પર્વાધિરાજ પર્યુષણની ઉજવણી

બાળ તપસ્વીઓની આરાધના

તારીખ

ઉપવાસ

આયંબિલ

એકાસણા

બિયાસણા

નવકારશી

કુલ

સળંગ ઉપવાસ

૨૬/૦૮/૨૦૧૯

૧૮૯

૨૭

૫૦

૧૧૫

૨૦

૪૦૧

--

૨૭/૦૮/૨૦૧૯

૧૪૧

૨૮

૨૬

૧૩૩

૭૩

૪૦૧

૧૩૫

૨૮/૦૮/૨૦૧૯

૧૧૫

૧૫

૩૦

૧૮૩

૫૮

૪૦૧

૯૮

૨૯/૦૮/૨૦૧૯

૧૦૨

૨૫

૭૭

૧૬૦

૩૭

૪૦૧

૮૮

૩૦/૦૮/૨૦૧૯

૯૨

૧૫

૧૬૯

૧૧૦

૧૫

૪૦૧

૮૫

૩૧/૦૮/૨૦૧૯

૯૪

૧૬

૩૧

૨૧૭

૪૩

૪૦૧

૮૧

૦૧/૦૯/૨૦૧૯

૯૩

૧૬

૧૯

૨૧૯

૫૪

૪૦૧

૮૦

૦૨/૦૯/૨૦૧૯

૧૩૩

૪૨

૧૯૭

૧૭ ૧૨

૪૦૧

૮૦

અઠ્ઠાઈ ના ફોટા જોવા માટે અહીં કિલક કરો.http://www.songadhashram.org/Gallery.aspx

આંગી - દિવસ ૧ (૨૬/૦૮/૨૦૧૯)

આંગી - દિવસ ૨ (૨૭/૦૮/૨૦૧૯)

આંગી - દિવસ 3 (૨૮/૦૮/૨૦૧૯)

આંગી - દિવસ ૪ (૨૯/૦૮/૨૦૧૯)

 

 

 

news headlines